nomen_nescio: (Default)
Закончил черновик статьи "Положительное отношение к неевреям в ѓалахе". На иврите. 20 страниц, десятки ссылок, минимум "воды". Если какой-нибудь журнал закажет, могу вкратце переложить на русский.
nomen_nescio: (Default)
במשנה ובגמרא כתוב: "אין ממחין ביד עניי גויים בלקט בשכחה ובפאה, מפני דרכי שלום. ת"ר: מפרנסים עניי גויים עם עניי ישראל, ומבקרין חולי גויים עם חולי ישראל, וקוברין מתי גויים עם מתי ישראל, מפני דרכי שלום" (גיטין סא ע"א). לפי רשב"א, ר"ן וריטב"א, מפרנסים עניין גויים גם במקום שאין עניי ישראל.
"הגויים" שמדובר עליהם במשנה הם עובדי עבודה זרה, כי אלה היו הגויים בזמנה. אפשר להקשות: הרי אסור לתת לגויים (על כל פנים, לעובדי עבודה זרה – רשב"א, ספר החינוך) מתנת חינם (עבודה זרה כ ע"א)! אפשר להשיב מהתוספתא: "אבל אם היה שכנו או אוהבו – הרי זה מותר, שאינו אלא כמוכרו לו" (עבודה זרה ג:ה). מהי המכירה כאן? תמורת המתנה יהודי מקבל יחס טוב, "מחזיק לו טובה על שנהנה ממנו", כדברי "חזון יחזקאל". על סמך זה אפשר לומר, שאם אני סבור שתמורת המתנה אני אקבל מגוי מסוים יחס טוב הדרוש לי והוא יהפוך ל"אוהבי" – מותר לי לתת לו מתנה, אפילו אם הוא עובד ע"ז. ייתכן שזאת כוונת המשנה.
זאת ועוד: בעולם המודרני כל דבר שמתרחש בכל מקום יוודע לכל העולם וישפיע אפילו על אנשים רחוקים, במילים אחרות – כולם נעשו שכנים, ואפשר ליישם לכל גוי את הכלל שמדברת עליו תוספתא.
nomen_nescio: (Default)
Предположим, герой, молодой человек, холостой кавалер (с) поехал в Индию. Сильный такой молодой израильтянин. Оделся так, чтобы не выделяться в числе западных туристов. И вот идёт он по берегу реки Ганги. А вокруг - никого. (Вот нашёл он такое место и время на берегу Ганги). И вдруг в реку вбегает какой-то местный с криком "Слава Раме", или "Нет Вишну, кроме Кришны", или что-то такое. Намеревается совершить священное омовение в водах священной реки Ганги. И начинает тонуть, захлёбываться, махать руками и кричать "Всесильный Рама (или кто там ещё), помоги мне!". А вокруг никого! Зато лежит длинная крепкая верёвка, которую можно запросто до него добросить.
Каков религиозный долг нашего героя как еврея?
nomen_nescio: (Default)
Cегодня в Иерусалиме проходит "Марш по Иерусалиму". Вообще говоря, его полное название "Традиционный международный марш по Иерусалиму". А ещё точнее - "Марш, международную часть которого организует International Christian Embassy Jerusalem". "Христиане за Израиль", короче. (По просьбе партии Яѓадут ѓа-Тора слово "христианство" из названия марша уже несколько лет убрано). И вот религиозного еврея спрашивают: Каково ваше мнение об этом марше?
Он оказывается перед трудными вопросами:
1. Марш организуют христиане. Предположим, наш еврей придерживается мнения авторитетов, не считающих христианство идолопоклонством и не обязывающих бежать от него как от чумы. Но и в этом случае он спросит раввина, можно ли и в каких областях можно участвовать в совместных с христианами мероприятиях, даже если там не будет христианской символики. Даже если большая часть участников марша - нормальные израильтяне под израильскими флагами.
2. Эти самые "Христиане за Израиль" поддерживают государство Израиль из своих, религиозных, христианских соображений. И может ли наш еврей участвовать в мероприятии, служащем укреплению христианской веры? А принимать от участников мелкие сувениры вроде флажков их государств? А если это датчанин, швед, финн или швейцарец? У них же крест на флаге! А если дадут? Сразу выкинуть, на глазах у дающего, или подождать, пока он отвернётся? Вот один всемерно уважаемый раввин не мог заснуть по неизвестной причине, пока не оказалось, что на новокупленной вещи есть ярлычок со швейцарским флагом, спороли и выкинули - заснул. А вы говорите - принимать из рук в руки!
3. Следующий уровень. А если у нашего еврея спросят: "Молодцы эти иностранцы, приезжающие нас поддержать, не так ли?" Он должен вспомнить талмудическое понимание фразы לא תְּחָנֶּם - לא תתן להם חן, то есть не хвали гоев. Возможно, он вспомнит, что Рамбам постановил (Законы об идолопоклонстве, гл. 10, с первой фразы; Книга заповедей, запрещающие, 50), что это касается лишь идолопоклонников, "чтобы не прилепились к ним и не научились их злым делам" (так же СМК, 135; ША, ЙД, 151:14). См. также http://nomen-nescio.livejournal.com/1545652.html?thread=10845876#t10845876. А может, и не начнёт читать эту главы с первой фразы, а сразу прочитает соответствующий параграф и сделает немедленные выводы.
4. Следующий уровень. Даже если, даже если нашему еврею напомнят, что эти самые иностранцы из различных соображений приезжают в Израиль и идут работать бесплатно уборщицами в больницы - он вспомнит фразу "милосердие народов - грех", соответствующие цитаты из авторитетных книг о том, что "все добрые дела, которые творят народы, творят они лишь из эгоизма", и подумает: за что же их хвалить?
***
Нет, ведь правда, у народов мира нет никаких причин нас не любить, так?
nomen_nescio: (Default)
Вот что пишет Рамбам в Законах о царях и их войнах, 8:10
...Того, кто не желает проходить гиюр, не заставляют принимать Тору и заповеди. А также получил Моше, учитель наш, повеление от Всемогущего заставить всех жителей мира принять те заповеди, которые получил Ноах. И всякий, кто их не примет, должен быть убит, а всякий, кто их примет, называется "гер тошав"...
Заставить всех жителей мира. Должен быть убит.
Комментаторы молчат. Рав Кафех молчит. р.Н.Рабинович в "Яд пшута", по моему скромному разумению, выводит эти слова из их простого смысла, утверждая, что о "всякий, кто их не примет" - это "явно демонстрирует своё идолопоклонство", что не следует из текста. А о "заставил" он утверждает, что здесь речь идёт только о войне с врагами для выгоды государства, "дозволенной войне" (5:1), в которой врагам сначала предлагают семь заповедей, и только если они не соглашаются - воюют с ними. Однако Рамбам явно пишет "Моше получил повеление... всех жителей мира", это не дозволенная война.
nomen_nescio: (Default)
Интересный Раши о гер-тошаве: Сангедрин, 96б, "Нааман был гер-тошавом", Раши: Он не принял никаких заповедей, кроме отказа от идолопоклонства. Так же он комментирует в Гитин, 57б. Это мнение рабби Меира в Авода зара, 64б, но мудрецы с ним не согласны. "Беэр-Шева" пытается оправдать выбор Раши и говорит, что Раши думает, что только в отношении материальной поддержки гер-тошава он должен принять семь заповедей, а в отношении всего остального - достаточно отказа от идолопоклонства.
nomen_nescio: (Default)
Согласно респонсам Рема 10, его понимании Хатам софером в тшувот 6 ликутим 14 (сам Рема делает противоположный вывод, который Хатам софер совершенно не считает однозначным), а также согласно комментарию Нецива на вторую шеильту Ахая гаона, бней Ноах не обязаны при установлении своего уголовного кодекса подчиняться законам Торы, а могут выдумать себе любые законы. По полному своему произволению. Даже в брачном праве! Рема говорит, что это следует из того, что праотец Яаков, будучи ноахидом, был женат на двух сёстрах.
Так что, по мнениям этих трёх неслабых мэнов, зря работают все разработчики Шулхан аруха для ноахидов (как минимум в отношении пяти из семи заповедей).
Между прочем, из ссылки на Яакова следует - на первый взгляд - ненужность признания Торы как источника законов для ноахидов.
nomen_nescio: (Default)
Совет ортодоксальных раввинов по налаживанию отношений с христианами откликнулся на слова папы Иоанна Павла II о "старших братьях" и папы Бенедикта XVI об "учителях в вере" и 3 декабря этого года опубликовал "декларацию о намерениях" относиться к христианству не враждебно, признавать в нём союзника по переустройству мира на благих началах.
Английский текст: http://cjcuc.com/site/2015/12/03/orthodox-rabbinic-statement-on-christianity/
Ивритский текст: http://cjcuc.com/site/2015/12/03/%D7%9C%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%9F-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%95-%D7%A9%D7%91%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%AA/
Из известных израильских раввинов в совет входят: р.Шломо Рискин, р.Бени Лау, р.Даниэль Шпербер - и много европейских и американских раввинов, которых я не знаю просто по невежеству.

Однако заметим, что отождествления христиан с бней Ноах там нет - возможно, потому, что ещё не было опубликовано решение Ватиканской комиссии о полном прекращении миссионерства среди евреев. Теперь оно есть. Комиссия Ватикана по отношениям с евреями обнародовала в этот четверг, 10 декабря, документ под названием "Дары и призвание Божье непреложны", в котором изложены новые принципы взаимоотношений между католичеством и иудаизмом. Выход этого документа приурочен к 50-летию со дня опубликования Nostra Aetate, декларации Второго Ватиканского собора Католической церкви об отношении Церкви к нехристианским религиям, где с евреев снималась многовековая вина за распятие Христа. В новом документе говорится, что отныне католики не должны пытаться обратить евреев в христианство и заниматься миссионерством в еврейской среде. Вместо этого им предписано признать евреев носителями слова Божьего, прочувствовать их боль в связи с Катастрофой европейского еврейства и бок о бок сражаться с антисемитизмом.
http://www.news.va/en/news/vatican-issues-new-document-on-christian-jewish-di

Спасибо Александру Занемонецу.
nomen_nescio: (Default)
Рамбам (Законы даров бедным, 8:8) пишет, что разрешено принимать от неевреев не только деньги, но и вещи, и строительные материалы на строительство синагоги. Но последующие авторитеты оговорили. что это при этом жертвующий должен явно оговорить, что жертвует "согласно мнению евреев". Мы опасаемся, что он по незнанию имеет в виду "ѓекдеш" - посвящение материальных ценностей на храмовые нужды, а ведь такие вещи или деньги необходимо уничтожить, ибо в наше время строить Храм невозможно, а ни для чего другого их использовать нельзя. Мы также опасаемся, что он имеет в виду посвящение во благо своей религии. Однако Арох ѓа-шулхан (Йоре деа, 259:14), 19 век, считает, что в наше время это излишне: все неевреи, жертвующие деньги на синагогу - люди образованные (и не будут жертвовать на Храм) и приличные (не будут иметь в виду благо своей религии).
(Меорот ѓа-даф ѓа-йоми, 856)
nomen_nescio: (Default)
В недавнем листочке "Меорот га-даф га-йоми" приводятся рассуждения на тему гера и его родителей. С одной стороны, "гер - как младенец" (Йевамот 48б), он обрывает родственные связи. С другой стороны, в число семи заповедей сынов Ноаха не входит почитание родителей. С третьей стороны, мудрецы обязали гера почитать своих родителей-неевреев, "чтобы не показалось, что из большей святости он пришёл в меньшую" (ША ЙД 241:9). Как же это? Где тут большая святость? (Бейт Ѓилель ЙД 241:3)
Яд Авраѓам (к Шулхан аруху на это место) писал, что явным образом нееврей должен почитать родителей (хоть эта заповедь и не входит в семь), ведь Хам был наказан за непочитание Ноаха. р.Акива Эйгер (к Шулхан аруху там, от имени При мегадим к Орах хаим, приведённом в предисловии к Эшель Авраѓам, 20) писал, что поскольку с точки зрения нееврейских законов и обычаев есть заповедь почитания родителей, и до сих пор будущий гер считал, что ему это заповедано, то перейдя в иудаизм, он не может это почитание оставить. Другие (потом посмотрю источник) говорят, что и с нашей точки зрения у него была заповедь почитания родителей, ведь сыны Ноаха обязаны выполнять все "заповеди, продиктованные разумом" (מצוות שכליות).
Более того. р.Моше Файнштейн разрешил женщине-геру посещать её родителей вместе с внуками, так как её мать просит об этом, но следить, чтобы они там не ели некашерную пищу. Другие разрешали геру молиться во имя выздоровления своих родителей (с которыми у него формально уже нет родственных связей) (Мора ѓорим у-хводам, 1:63), а также молиться о том, чтобы и они приблизились к иудаизму. Третьи разрешили геру говорить по своим родителям кадиш и выходить к Торе в годовщину их смерти (Зкан Аѓарон, тиньяна, Йоре деа, 87). В общем, формальное талмудическое правило, обрывающее все связи гера с его прежним миром, отступает шаг за шагом - видимо потому, что оно было введено по отношению к родителям-идолопоклонникам, а нынешние родители гера явным образом не заслуживают полного разрыва связей с ними, и поэтому, как это ни парадоксально с точки зрения формальной галахи, не перестают быть его родителями. Показательный пример изменения отношения к неевреям.
nomen_nescio: (Default)
Ноахиды и себоменой

Проблема, просто-таки взывающая к небесам - и почти не изученная. Мишнаитские и талмудические источники отводят довольно много места законам о ноахидах. Но ни одного реального примера ноахида не приводится! Чисто теоретические рассуждения!
(The earliest presentation of the seven Noahide laws is T. Avodah Zarah 8:4–6. Full lists appear also at Genesis Rabba 16:16, Song of Songs Rabba 1:16, and in the extensive discussion at B. Sanhedrin 56a–60a. - The Cambridge Companion to the Talmud and Rabbinic Literature, p. 257)
А в это время вокруг евреев ходило множество кандидатов в ноахиды - а именно "себоменой" или "фобоменой", боящиеся Бога. О них написана обширная литература, и принято считать, что это были некие полу-геры, которые потом обратились в христианство. Чем не ноахиды? Read more... )
nomen_nescio: (Default)
О еврейской избранности

Скоро Рош ѓа-шана, как известно, самый нееврейский из еврейских праздников. В смысле - всеобщий. День сотворения праотца всех жителей Земли, день коронации Бога над всеми жителями Земли и день суда Бога над всеми жителями Земли (см. первую мишну Рош ѓа-шана). Не случайно молитва "Алейну", со своей антиномией первой и второй части, была составлена именно для этого дня.
Если вдуматься, то иудаизм в современном и предсовременном виде - начиная с основ - сформировался примерно в дни Эзры, в дни возвращения из вавилонского пленения, и продолжал формироваться в персидской, греческой, римской и исламской империях. То есть ВЕСЬ наш иудаизм,теология )
nomen_nescio: (Default)
(дополненное и расширенное)
«Пути мира» (дархей шалом)

До сих пор (см. предыдущие записи) мы видели, что определённое толкование статуса ноахидов, а также мнение Меири, позволяет полностью уравнивать евреев и неевреев в имущественных вопросах (фактически отменяя талмудические законы), а также признавать за «современным хорошим человеком» право на ѓалахический статус «праведника народов мира», отношение к которому должно быть как к любому праведнику. Кроме того, мы видели, что привлечение понятия «все созданы по образу Божьему» ѓалахически уравнивает евреев и неевреев во многих аспектах жизни, смерти и судьбы тела после смерти. Но пока остался невыясненным вопрос: действует ли это равное отношение, если оно вступает в противоречие с ритуальными правилами иудаизма? Например, в какой степени и при каких условиях можно ради нееврея нарушать субботу?
конфессиональное )
nomen_nescio: (Default)
Дополнение к мнению Меири
В одном месте (Бава кама 37б) он разделяет неевреев на три категории:
1. Как сказано в Бава кама 37б, если бык еврея забодал быка нееврея, он не платит, а если бык нееврея забодал быка еврея, то будь он "чистый" или "предупреждённый", платит полную стоимость. (Это один из двух законов, которые не понравились в Торе двум римским легатам). Это потому, что они не берегут имущество ближнего, вот и наложили на них такое наказание, чтобы не привыкали портить имущество других. Но сказанное в Гемаре относится только к народам, не ограниченным этическими правилами религии (גדורים בדרכי דתות ונימוסים), и об этом сказано в Гемаре: "ראה... עמד ויתר גוים: Увидел Всевышний, что они не выполняют семь заповедей, и разрешил их имущество" - еслли закон присуждает их к этому.
2. Но если они выполняют семь заповедей, закон по отношению к ним такой же, как закон по отношению к нам, и мы не потакаем себе в этом случае (אין נושאים פנים בדין לעצמנו).
3. И разумеется, таково же положение в случае народов, ограниченных этическими правилами религии.
Вроде бы из этого следует, что Меири признаёт существование ноахидов, не находящихся в рамках религии - то есть современных людей. Если так - то ура, мы нашли авторитетное подтверждение нашему подходу к западному миру.

Однако в другом месте есть некая путаница. В Санѓедрин 57а он пишет: "Ноахид, который - как мы видим - принял на себя семь заповедей, относится к праведникам народов мира, и он входит в число религиозных (בעלי דת, а мы видели, что для Меири это этический монотеизм), и есть у него удел в грядущем мире". Так тождественны ноахиды религиозным или нет?

А к Санѓедрин 56б он пишет: "Ноахидам заповедан суд и компромисс, как сказано: "творить справедливость и правосудие". Но ведь эти слова сказаны в контексте потомства Авраѓама "и дома его" (Берешит, 18:19)! Вообще Бейт ѓа-бхира к Санѓедрин 56-59 - это кладезь сведений о ѓалахе для ноахидов.

Ешё интересное: "Ноахид не имеет право устанавливать себе день запрета работы, и он достоин наказания, хоть его и не казнят - потому что люди ошибутся и решат, что он тоже еврей. По той же причине ему запрещено учить Тору (не из желания выполнить её заповеди, а просто потому, что ему хочется изучить нашу Тору), кроме всего, что вытекает из его заповедей - чтобы не ошиблись и не решили, что он тоже еврей. Однако если он глубоко изучает то, что касается его заповедей - его почитают, как первосвященника. И тем более его почитают, если он изучает Тору из желания постичь её совершенство, ведь если он постигнет её совершенство, он сделает гиюр. И тем более это относится к тому, кто изучает Тору во имя её - даже разделы, не касающиеся ноахидов" (Санѓедрин 59а).
"Однако заповеди освящать имя Всевышнего у них нет, и они имеют право служить идолам, если их к этому принуждают" (Санѓедрин, 74б).
nomen_nescio: (Default)
Орудие самого крупного калибра - "по образу Божию создал Бог человека" (я намеренно соединил несколько стихов).
В ѓалахическом контексте «образ Божий» используется в последнее время в отношении неевреев для обоснования:

много примеров )
Как мы видим, практически всё это - вопросы жизни, смерти и погребения.
nomen_nescio: (Default)
Интересные дополнения в отношении "бней Ноах" и немного о «гер-тошав»

хидуши )

Итак, по мнению «Йереим» в понимании р.Шифа, а также р.Хайеса, р.Плоцки, р.Ѓерцога, р.Кука и р.Шерки, подавляющее большинство людей, среди которых живут евреи – ноахиды со всеми вытекающими последствиями (см. Меири о равенстве ноахидов и евреев в имущественной и даже иногда в ритуальной сфере, http://nomen-nescio.livejournal.com/1302961.html), и если это "хорошие люди" (по законам их страны и правилам их культуры) – они ПРАВЕДНИКИ НАРОДОВ МИРА.
nomen_nescio: (Default)
"Сыны Ноаха" и их семь заповедей.
Известная и хорошо разработанная тема. Есть сайт www.bneinoach.ru, есть прекрасная книга р.Вайнера שבע מצוות השם, есть р.Йоэль Шварц и перевод его книги, есть р.Ури Суперфин, проводящий уроки https://www.facebook.com/pages/7-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%91%D0%BD%D0%B5%D0%B9-%D0%9D%D0%BE%D0%B0%D1%85/471620749544803?fref=nf, есть "Брит Олам" и р.Ури Шерки http://ru.noahideworldcenter.org/. Некоторым это подходит. Я же попытаюсь показать, почему этот подход не решает проблемы сколько-нибудь глобально.

конфессиональное )

Profile

nomen_nescio: (Default)
Arye Olman

April 2017

S M T W T F S
       1
2 3 4 5678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 06:14 pm
Powered by Dreamwidth Studios